Lainan hakemisen edellytykset:

 • olet vähintään 24-vuotias
 • asut pysyvästi Suomessa
 • olet hoitanut raha-asiasi moitteettomasti
 • tulosi ennen veroja ovat vähintään 1 500 euroa kuukaudessa (18 000 euroa vuodessa)

 
Yleiset lainaehdot

 


 

  

Käytössä 21.8.2019 alkaen.


YLEISET LAINAEHDOT

 

Alla olevat yleiset lainaehdot muodostavat yhdessä Santander Consumer Finance Oy:n lainapäätöksen kanssa lainanhakijan ja Santander Consumer Finance Oy:n (jäljempänä "SCF") välisen lainasopimuksen, kun SCF on hyväksynyt hakemuksen.

 

SCF voi hyväksyä lainanhakijan hakemuksen myös siten, että sitä on joidenkin ehtojen osalta SCF:n toimesta muutettu ja mikäli lainanhakija hyväksyy tällaisen ehdoiltaan muutetun SCF:n lainapäätöksen. SCF:n lainapäätös ja alla olevat SCF:n yleiset lainaehdot lainapäätöksen edellyttämiltä osiltaan muutettuna muodostavat lainanhakijan ja SCF:n välisen lainasopimuksen.

 

 

1)    Lainan myöntäminen                                      
SCF:n myöntämä laina on kertaluotto. Laina voidaan myöntää hakemuksesta yhdelle tai kahdelle samassa taloudessa asuvalle täysi-ikäiselle, vakituisesti Suomessa asuvalle lainanhakijalle, (lainanhakija tai lainanhakijat yhdessä jäljempänä "lainanhakija"), jolla on säännölliset tulot, vakinainen asuinpaikka ja jolla ei ole julkisia maksuhäiriöitä. Mikäli laina myönnetään yhteisesti kahdelle lainanhakijalle, molemmat lainanhakijat vastaavat yhteisvastuullisesti kaikkien lainaa koskevien ehtojen noudattamisesta sekä lainan takaisinmaksusta.
 
Lainan myöntämistä edeltää luottoharkinta ja SCF päättää yksipuolisesti lainan myöntämisestä. SCF käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan lainanhakijan henkilöluottotietoja. Tarvittavat luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä. SCF tarkistaa myös lainanhakijan työsuhde-, henkilö- ja yhteystiedot. Lainanhakijan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahoittamisen ja em. rikoksella saadun omaisuuden tai rikoshyödyn tutkintaan saattamista varten siten kuin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (444/2017) on säädetty.

Lainanhakija vastaa siitä, että hänen hakemuksessa antamansa tiedot pitävät paikkansa. SCF:lla on oikeus toimittaa lainapäätös sähköisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

SCF maksaa myönnetyn lainan määrän lainanhakijan ilmoittamalle pankkitilille. Pankkitilin tulee olla suomalaisessa pankissa oleva lainanhakijan oma tili.

 

 

2)    Lainan takaisinmaksu
Lainanhakija sitoutuu maksamaan myönnetyn lainan takaisin tässä lainasopimuksessa mainituin ehdoin kuukausittain. Kuukausierän määrä ilmenee SCF:n toimittamasta lainapäätöksestä. Kuukausierä muodostuu lainan lyhennyksestä, korosta, kuluista ja lisäpalveluiden veloituksista sekä palkkioista ja maksuista, jotka on eritelty tarkemmin sopimuksen kohdassa 6. Kuukausierä kohdistetaan ensin lisäpalveluiden, kulujen, palkkioiden, maksujen ja lainan korkojen lyhennykseksi. Jäännöksellä lyhennetään lainan pääomaa.

Tämän lainasopimuksen kuukausierien määrä perustuu oletukseen, että laina maksetaan sovitun suuruisina kuukausierinä eräpäiväaikataulun mukaisesti. Kohdan 3. mukainen viitekoron tarkistus saattaa muuttaa lyhentävästi tai pidentävästi tässä sopimuksessa sovittua laina-aikaa kuukausierän pysyessä samana. Maksuerä määräytyy valitun lainamäärän ja laina-ajan mukaan.

Lainanhakija sitoutuu maksamaan lainan lyhennykset kuukausittain sopimuksessa sovittuna eräpäivänä. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, käytetään eräpäivänä seuraavaa mahdollista pankkipäivää (pankkipäivä = päivä, jona pankit ovat yleisesti Suomessa avoinna). Asiakas voi muuttaa eräpäivää sopimalla siitä SCF:n kanssa. SCF:lla on oikeus veloittaa eräpäivän muutoksesta palveluhinnaston (kohta 6.) mukainen palkkio. Lainanhakijalla on oikeus saada pyynnöstä sopimussuhteen kuluessa lainan takaisinmaksua koskeva lyhennystaulukko.

Lainanhakijalla on oikeus enintään kahteen (2) lyhennysvapaaseen kuukauteen kalenterivuodessa, jolloin hänen ei tarvitse suorittaa kyseisinä kuukausina sopimuksen mukaista kuukausierää. Tällöin kyseisen kuukauden korko, kulut, lyhennysvapaan kuukauden tilinhoitopalkkio sekä muiden mahdollisten lisäpalveluiden, kulujen, palkkioiden ja maksujen veloitukset sisällytetään seuraavaan kuukausierään. Lyhennysvapaata seuraava kuukausierä voi olla suurempi mikäli lyhennysvapaan kuukauden ja tätä seuraavan kuukauden korkojen ja kulujen summa ylittää normaalisti maksettavan kuukausierän suuruuden. Lyhennysvapaan johdosta laina-aika vastaavasti pitenee lyhennysvapaata kuukautta ja korkoa vastaavalla määrällä. Lyhennysvapaata kuukautta on haettava SCF:lta vähintään kaksi (2) kuukautta etukäteen. Lyhennysvapaat kuukaudet eivät voi olla peräkkäisiä ja niiden saaminen edellyttää, että lainanhakija on hoitanut velvoitteensa sopimusehtojen ja sovitun eräpäiväaikataulun mukaisesti. SCF:lla on oikeus kieltäytyä lyhennysvapaasta kuukaudesta, mikäli lainanhakija ei ole lyhentänyt lainaa sovitun eräpäiväaikataulun mukaisesti. 

Lainanhakijalla on oikeus maksaa haluamanaan ajankohtana ylimääräisiä lyhennyksiä tai ennenaikaisesti koko laina ilman ylimääräisiä kuluja. Mikäli lainanhakijan loppusuoritus ylittää tai alittaa lainan jäljellä olevan velan enintään viidellä (5) eurolla, asiakkaalla on oikeus olla maksamatta jäännösvelkaa ja SCF:lla vastaavasti palauttamatta liikasuoritusta.

 

 

3)    Korko
Sopimuksesta ilmenevä lainan todellinen vuosikorko on laskettu lainan hakemishetken mukaisesti. Laskenta on perustunut oletukselle, että korko, maksut ja palkkiot pysyvät samana koko laina-ajan. 

Lainasta perittävä korko on kolmen (3) kuukauden Euribor-korko (viitekorko) lisättynä marginaalilla, joka on eritelty lainasopimuksessa. Viitekorko tarkistetaan neljä (4) kertaa vuodessa korontarkistuspäivinä, jotka ovat 30.3., 30.6., 30.9. ja 30.12. tai seuraava Euribor-koron noteerauspäivä, mikäli edellä mainittu päivä ei ole pankkipäivä. Jos viitekoron arvo muuttuu, lainan korko muuttuu yhtä paljon kuin viitekoron arvo on muuttunut. Viitekoron tarkistamisen välisenä ajanjaksona lainan korko pysyy samana.

Lainanhakijan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun SCF on lähettänyt maksun lainanhakijan ilmoittamalle pankkitilille. Korko lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana 365. Korko määräytyy ns. päiväkorkoperiaatteen mukaisesti maksupäivästä siten, että ennen eräpäivää maksetusta lyhennyksestä tulee korkohyöty lainanhakijalle ja vastaavasti eräpäivän jälkeen maksetusta lyhennyksestä lainanhakija maksaa korkoa ylityspäiviltä.

 

4)      Viitekoron olennainen muuttuminen tai lakkaaminen

Jos viitekorko muuttuu olennaisesti tai sen tarjoaminen lakkaa, lainaan sovellettava viitekorko määräytyy uudesta viitekorosta annettavan säädöksen taikka viranomaisen päätöksen tai ohjeen mukaisesti.

SCF:lla on vakaa kirjallinen suunnitelma, jossa tarvittavat toimenpiteet on kuvailtu, jos viitekorko olennaisesti muuttuu tai sen tarjoaminen lakkaa.

 

 

5)    Muut lainasuhteeseen liittyvät maksut
Lainasuhteen avauksesta SCF perii lainanhakijalta perustamismaksun 49 euroa silloin kun siitä on sovittu lainanhakijan lainasopimuksessa. Lainasuhteen perustamismaksu lisätään lainan pääomaan.

Lainanhakija on velvollinen maksamaan kuukausittain tilinhoitomaksuna 8 euroa silloin kun siitä on sovittu lainanhakijan lainasopimuksessa.

Lainanhakija on velvollinen maksamaan tämän sopimuksen mukaisten kuukausierien viivästymisestä aiheutuvasta huomautuksesta erillisen huomautusmaksun sekä korvaamaan SCF:lle saatavien perinnästä annetun lain mukaisesti kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat lainan, korkojen ja maksujen perimisestä. SCF:lla on oikeus veloittaa lisämaksu seuraavista toimista:

  • Lainanhakijan muuttuneen yhteystiedon hankkiminen
  • Korko- tai saldotodistus lainanhakijan pyynnöstä (SCF toimittaa maksutta kerran vuodessa korko- ja saldotodistuksen)
  • Lainanhakijan pyynnöstä tehtävästä kirjallisesta selvityksestä aiheutunut työ
  • Eräpäivän muutos lainanhakijan pyynnöstä
  • Maksuohjelman muutos lainanhakijan pyynnöstä 

   Ajankohtainen palveluhinnasto löytyy osoitteesta www.santanderconsumer.fi.
    
    

6)    Erityiset eräännyttämisperusteet

1.      Maksun laiminlyönti
SCF:lla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva laina korkoineen ja maksuineen maksettavaksi kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty lainanhakijalle, mikäli lainanhakija laiminlyö maksuvelvollisuutensa ja maksamaton maksuerä on ollut erääntyneenä vähintään kuukauden ja kysymyksessä on;

 • erä, joka on vähintään kymmenen (10) prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä tai
 • erä, joka on yhdessä aiemmin erääntyneen tai erääntyneiden, maksamatta olevien erien kanssa vähintään viisi (5) prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä tai
 • koko jäljellä oleva lainasaatava 

  Mikäli SCF ei ole huomauttanut erikseen viivästyksestä tai sopimusrikkomuksesta, on erääntymisaika neljä (4) viikkoa erääntymisilmoituksen lähettämisestä. Mikäli lainanhakija maksaa viivästyneen saatavan tai korjaa sopimusrikkomuksen erääntymisaikana, eräännyttäminen raukeaa. 

  Tätä erääntymismenettelyä ei sovelleta, mikäli lainanhakija osoittaa, että maksun viivästyminen on johtunut lainanhakijan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta näihin verrattavasta lainanhakijasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi SCF:lle ilmeisen kohtuutonta.

   

2.      Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

Mikäli lainanhakija on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen, antanut SCF:lle harhaanjohtavia tai muutoin virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet lainan myöntämiseen tai sopimusehtoihin, tai lainanhakija on syyllistynyt rikolliseen menettelyyn sopimussuhteessa, on SCF:lla oikeus eräännyttää koko laina korkoineen ja maksuineen maksettavaksi kahden viikon kuluessa siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty lainanhakijalle.

Laina erääntyy maksettavaksi heti, mikäli, lainanhakija asetetaan konkurssiin tai lainanhakija kuolee.

 

Mikäli huolimatta jonkun yllä olevan eräännyttämisperusteen olemassaolosta, SCF ei vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei SCF luovu eräännyttämisperusteesta lainanhakijaan nähden mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

 

 

7)    Viivästyskorko, perintäkulut ja maksuhäiriöiden kirjaaminen luottotietorekisteriin
Erääntyneestä saatavasta peritään korkolain 4§:n mukainen viivästyskorko. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin lainasopimuksen mukainen korko. SCF:llä on oikeus periä lainasopimuksen mukaista korkoa enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun laina on kokonaisuudessaan erääntynyt. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. SCF:lla on oikeus siirtää erääntynyt, maksamaton saatava perintätoimeksiantona kolmannelle osapuolelle.

SCF:lla on luottotietolain 14 §:n nojalla oikeus ilmoittaa luottotietorekisteriin maksulaiminlyönti, joka on kestänyt yli kuusikymmentä (60) päivää ja on kulunut kolme (3) viikkoa siitä, kun lainanhakijalle on lähetetty maksukehotus.

 

8)      Peruuttamisoikeus

Lainanhakijalla on oikeus peruuttaa lainasopimus ilmoittamalla siitä pysyvällä tavalla SCF:lle 14 päivän kuluessa siitä, kun lainanhakija on saanut kappaleen lainasopimuksesta ehtoineen kirjallisesti tai sähköisesti. Jos lainanhakija peruuttaa lainasopimuksen, SCF perii lainan koron siltä ajalta, jonka laina on ollut lainanhakijan käytettävissä.  Lainanhakijan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava sopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

 

 

9)    Viestintä
SCF käyttää asiakasviestinnässään sähköisiä viestintävälineitä, kuten SMS-viestejä. 

 

10)   Oikeus muutoksiin
SCF voi tehdä ehtoihin yksipuolisesti vähäisiä muutoksia ilmoittamalla niistä lainanhakijalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. SCF:lla on oikeus muuttaa tässä sopimuksessa sovittuja maksuja tai palkkioita kustannusten lisääntymisen vuoksi. Muutos tulee voimaan SCF:n ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun luotonsaajalle on tiedotettu muutoksesta kirjeitse SCF:n rekisteriin ilmoitettuun osoitteeseen.

 

11)   Ylivoimainen este
Sopijapuolet eivät vastaa ylivoimaisen esteen toisilleen mahdollisesti aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista. Tällaisia vastuusta vapauttavia esteitä voivat olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide, sota tai sen uhka, mellakka tai terrorismi, sopijapuolista riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, televiestinnässä tai muussa sähköisessä viestinnässä tai työtaistelutoimenpide.

  

12)   Yhteystietojen muutos
Lainanhakijan on ilmoitettava SCF:lle välittömästi, nimen, osoitteen tai puhelinnumeron muutoksista. Mikäli lainanhakija ei ilmoita muutoksista, voi SCF hankkia lainanhakijan puuttuvat tiedot ja veloittaa näistä aiheutuneet kustannukset lainanhakijalta palveluhinnaston mukaan, jos tiedot ovat tarpeellisia lainasuhteen hoidon kannalta.

 

13)   Ilmoitusten tiedoksianto
Kaikki lainanhakijalle lähetettävät tiedot katsotaan toimitetuksi lainanhakijalle seitsemän (7) päivän kuluessa lähettämisestä silloin, kun ne on kirjallisesti lähetetty lainanhakijan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen tai mahdollisesti SCF:n ylläpitämään verkkopalveluun.

  

14)   Sopimuksen siirtäminen
SCF:lla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle lainanhakijaa kuulematta.

 

15)     Sopimuksen purkaminen

SCF:lla on oikeus purkaa tämä sopimus, mikäli lainanhakija on asetettu tai tullaan asettamaan Yhdysvaltojen (OFAC) pakotelistalle.

 

16)     Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä sen alaisina aluehallintovirastot (www.avi.fi).

 

 

17)   Erimielisyyksien ratkaiseminen
Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainanhakija voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan ottamalla yhteyttä kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).

Jos erimielisyys saatetaan ratkaistavaksi tuomioistuimeen, on kanne nostettava lainanhakijan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei lainanhakija halua nostaa kannetta SCF:n kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Sopimukseen ja lainasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. 

 
Todellinen vuosikorko
Kuluttajasuojalain mukainen kaikki kulut huomioiva lainan todellisen vuosikoron esimerkkilaskelma eri lainasummille:  

Lainasumma Takaisin-maksuaika Nimellinen korko Todellinen vuosikorko
  5 000 €   60 kk 11,55 % * 12,18 %
20 000 € 120 kk 8,65 % **   9,86 %
40 000 € 120 kk 7,65 % ***   8,36 %
50 000 € 120 kk 4,65 % ****   5,12 %

 

* Viitekorko 3 kk Euribor (365) + 11,9 prosenttiyksikköä

** Viitekorko 3 kk Euribor (365) + 9 prosenttiyksikköä

*** Viitekorko 3 kk Euribor (365) + 8 prosenttiyksikköä

**** Viitekorko 3 kk Euribor (365) + 5 prosenttiyksikköä

 

Viimeisin viitekoron arvo ja korontarkistuspäivä:

3 kk Euribor (365) -0,35 % 1.7.2019.

 

Todellisen vuosikoron määrä on esimerkissä laskettu olettaen, että lainan nimelliskorko ja maksut pysyvät samana koko laina-ajan. Lopulliseen todelliseen vuosikorkoon vaikuttavat lisäksi valittu eräpäivä ja mahdolliset lyhennysvapaat kuukaudet.